Adatvédelmi irányelvek

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRINTETT TERMÉSZETES SZEMÉLY

      JOGAIRÓL SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSE VONATKOZÁSÁBAN

TARTALOMJEGYZÉK

Bevezetés

  1. Az Adatkezelő megnevezése
  2. Adattovábbítás
  • Az adatkezelés jogszerűségének biztosítása

– adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján

– jogi kötelezettség teljesítésén alapuló adatkezelés

– az érintett jogainak elősegítése

  1. Az adatok fizikai tárolási helyei
  2. Tájékoztatás az érintett jogairól

Bevezetés

A természetes személynek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelemről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör,átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását.

Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény is előírja.

Az alábbi tájékoztatóban jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget.

  1. Az Adatkezelő megnevezése

Név: Telezöld-28 Kft

Cím: 5084 Rákócziújfalu, Fő utca 29

Telefon: +36 20-994-1600, +36 20-359-6061

Honlap: telezold28kft.hu

  1. Az adatok továbbítása

Az Adatkezelő az érintett személyes adatait továbbítja a vizsgáztató szerv felé, amely ezen adatokat a személyazonosítás és nyilvántartás céljából használja.

Név: Nemzeti Közlekedési Hatóság

Észak-Alföldi Regionális Igazgatóság Jász-Nagykun-Szolnok Megye

Cím: 5000 Szolnok, Indóház u. 8.

Postacím: 5002 Szolnok, Pf.:101

Telefon: (56) 422-603

Az E-learninges képzés során az Adatkezelő az érintett személyes adatait továbbítja az E-EDUCATIO szerv felé, a képzési  tananyag  az érintett e-mail címére történő küldése és az érintett egyéni tanulóazonosítóval való ellátása céljából.

Név: E-EDUCATIO INFORMÁCIÓTECHNOLOGIAI ZRT.

Cím: 1111 Budapest, Budafoki út 59.

Telefon: +36 (1) 577 0222

  • Az adatkezelés jogszerűségének biztosítása

-adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján: a hozzájárulás a szabályzatban  meghatározott célok elérése érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre kiterjed. Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra meg kell adni.

Az Adatkezelő nem kötheti szerződés megkötését, teljesítését olyan személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás megadásához, amelyek nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez.

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával kerül sor, az Adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti

-jogi kötelezettség teljesítésén alapuló adatkezelés esetén a kezelhető adatok körére, az adatkezelés céljára, az adatok tárolásának időtartamára, a címzettekre az alapul szolgáló jogszabály rendelkezései irányadóak.

A jogi kötelezettség teljesítése jogcímén alapuló adatkezelés az érintett hozzájárulásától független, mivel az adatkezelést jogszabály határozza meg. Ez esetben az érintettet tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személyekről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

-az érintett jogainak elősegítése: az Adatkezelő az adatkezelés során köteles biztosítani az érintett jogainak gyakorlását.

  1. Az adatok fizikai tárolásának helyei

Az érintett személyes adatai az érintett saját szándékából, megfelelő tájékoztatás után, a hozzájáruló nyilatkozattétellel kerülnek az Adatkezelő kezelésébe.

Az adatokat az Adatkezelő a tanuló nyilvántartóba, tanfolyamnaplóba, jelentkezési lapra, vezetési kartonra rögzíti személyazonosítás illetve nyilvántartás céljából.

Az Adatkezelő, a rá vonatkozó 24/2005 GMK rendelet értelmében, a fent említett dokumentációs anyagot a tárgyévet követő 5 évig köteles megőrizni.

Az Adatkezelő az érintett személyes adatait bizalmasan kezeli, megfelelő intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal ellen.

  1. Tájékoztató az érintett személy jogairól

Az adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

-tájékoztatáshoz való jog: az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, melyet az Adatkezelő tömör, átlátható, érthető és könnyes hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújt.

-hozzáféréshez való jog: az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai, az érintett személyes adatok kategóriái, azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, a személyes adatok tárolásának időtartama, a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga, a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga, az adatforrásra vonatkozó információk, az automatizált döntéshozatal ténye, ha alkalmazott ilyen eljárást.

-helyesbítéshez való jog: az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését

-törléshez való jog: az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

-a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték

-az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulást, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja

-az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre

-a személyes adatot jogellenesen kezelték

-a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell

-a személyes adatok gyűjtése információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor

Az adatok törlése nem kezdeményezhető. ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás-szabadsághoz és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre  alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából, a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján, vagy jogi igének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

-az adatkezelés korlátozásához való jog:az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

-az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az

időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi a személyes adatok pontosságának      ellenőrzését

-az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ahelyett kéri azok felhasználásának korlátozását

-az adatkezelőnek már nincs szüksége az személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez

-az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatok a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személyjogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

-adathordozáshoz való jog:az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat  papír formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

-tiltakozáshoz való jog:az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

-visszavonás joga: az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

-bírósághoz fordulás joga: az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

Panasszal az adatvédelmi hatósághoz fordulhat:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.:5

Telefon: +36 (1) 391-1400

Honlap: naih.hu

Naptár

2024. április
h K s c p s v
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Időjárás

loader-image
Szolnok
11:17,
temperature icon 10°C
kevés felhő
Humidity 53 %
Wind 19 Km/h
Wind Gust: 0 Km/h